Jumat, 02 Agustus 2013

Surat Kuasa Istimewa

Yang bertanda tangan di bawah ini :
                Nama                    : Indra Sulingo
                Umur                    : 90 th.
                Alamat                  : Jl. Jeruk No. 02 Kota Gorntalo
                Pekerjaan           : Petani
Selaku pemberi kuasa atau disebut pihak pertama dan selanjutnya
Memberi  kuasa
                Nama                    : Kasim Buulu
                Umur                    : 50 th.
                Alamat                  : Jl. Pangeran Diponegoro Kota Gorontalo
                Pekerjaan           : Swasta
Dengan ini pihak pertama member kuasa sepenuhnya kepada pihak kedua untuk mengahdap pengadilan negeri gorontalo guna menyelesaikan pembagian harta benda  warisan tanah yang terletak di desa talango kec. Kabila kabupaten bonebolango seluas 20 hektar dengan nomor persil xxx/xxxx kepada ahli waris menurrut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikianlah surat kuasa ini dibuat, berhubung yang bersangkutan telah berusia lanjut dan surat kuasa ini dapat dipergunakan sebagaiman mestinya sampai dengan waktu masalah ini dinyatakan selesai dengan tuntas.
                                                                                                                     Gorontalo, 20 February 2013
      Penerima Kuasa                                                                                                          Pemberi Kuasa

     

       Kasim Buulu                                                                                                                  Indra Sulingo

Tidak ada komentar:

Posting Komentar